Napisz do nas na Facebooku

Polityka prywatności

Dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  /dalej jako: RODO/.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników  serwisu https://paga-studio.pl. jest dla nas  bardzo ważna, dlatego też dokładamy wszelkich starań,  aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa ochrony powierzonych nam danych osobowych  w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności precyzuje i  wyjaśnia zasady  oraz zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień RODO.

Chroniąc wasze dane osobowe, stosujemy  takie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które pozwolą nam  zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ogólna Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego  https://paga-studio.pl. jest:PaGa Studio PAULA GAWROŃSKA z siedzibą w Ul. Sarmacka 10 Katowice, NIP:9542664416  (dalej: „Administrator).
 2. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres email: kontakt@paga-studio.pl
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. do celów prawidłowego wykonania umów zawartych w ramach sklepu on-line  poprzez serwis https://paga-studio.pl  /dalej: Serwis/ (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Oznacza to, że  dane te są potrzebne w szczególności do:  dokonania rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenie zamówionego towaru, możliwości skorzystania przez Ciebie ze wszystkich uprawnień konsumenckich, takich jak np. odstąpienie od umowy, rękojmia, czy gwarancja jakości.
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu otrzymywania informacji o nowościach i promocjach,   w postaci newslettera. Subskrybowanie newslettera PaGa Studio PAULA GAWROŃSKA następuje na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych – adresu email. Newsletter   zawiera własne informacji handlowe dotyczące na przykład  promocji czy wyprzedaży   (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  1. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymanie neweslettera, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłając e-mail na adres: kontakt@paga-studio.pl.
  2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2.5 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania newslettera. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. w celu promowania własnej marki oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką.  Administrator  przetwarza Twoje dane osobowe wówczas, gdy  odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook oraz  Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Ciebie o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Rodzaj danych, które przetwarzamy

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie konieczne jest do:

 1. zalogowania się w Serwisie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres email
 2. dokonania zakupów w Serwisie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres dostawy
  3. numer telefonu
  4. adres email
 3. w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Twój rachunek bankowy prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu.

4. Prawo do sprzeciwu

W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych

 1.  Okres przetwarzania Twoich  danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetworzenie. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do czasu niezbędnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –   do ochrony naszych praw i roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy.
 2. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Odbiorcy danych

 1. Twoje osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi  współpracujemy łącząc produkty lub usługi, a to: firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, nr NIP: 526­020­41­10.
 2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy  Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub  innego właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, iż  dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

9. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu https://zestawy-rodzinne.pl.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy te dane niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka prywatności jest na bieżąco zmieniana i aktualizowana.